Parts of the body & Medical terms

Parts of the body & Medical terms

Pati nan koParts of the body
têt head
chevehair
fwon forehead
zye (je) eyes (eye)
souci eybrows
pòpye eye lids
nen nose
bouch mouth
lèv lips
dan teeth (tooth)
jansivgums
lang tongue
figi face
zòrèy ears
manton chin
kou neck
zèpol shoulders
zèsel (anbabra) underarms/armpits
bra arms
men hands
dwètfingers
zongfingernails
lestonmak stomach
hanch hips
kwis thighs
jenou knees
jam legs
talon pye ankles
pye feet (foot)
zotèy toes
zong zotèy toenails
pwatrin chest
sen/tete/manmel breast vant belly
heart
fwa/fresi liver
ren, ògannpipi kidney
 
 
 
 
Sante/Kondisyon Health Nan Lopital At the Hospital
sentòm
konsiltasyon
maladi
tèt fè mal
vètij/tèt virè
mal dan
anwe
malzye
tous
grip
vant fè mal
lafièv
symptom
consultation
sickness
headache
dizziness
toothache
sore throat
sore eyes
cough
cold
stomachache
fever
kouche
repoze
indispoze/dekonpoze
reveni
blese
aksidan
doulè
nemoni
laboratwa
piki
grenn
medikaman
to lie down to rest
to faint
to revive
to cut oneself
accident
pain
pneumonia
laboratory
injection
pill
medicine
 
Fraz Sentences
Ki jan ou santi ou? M'santi m'pa pli mal jodia. Ki sa ou genyen?
Tèt mwen ap fe'm mal. Mwen gen lafièv.
Mwen gen yon rim.
Mwen pran yon rim
Je mwen ap fè mwen mal.
Dan li ap fè li mal.Mwen te gen mal dan, yè.Jenou ou ap fè ou mal.
Kou li ap fè li mal.
Ren mwen ap fè mwen mal.
Vant mwen ap fè mwen mal.
Mwen kase bra mwen.
Mwen blese tèt li. boule tèt li. Mwen vle wè yon doktè
Eske ou pran grenn pou kalme doulè ya?
Wi, mwen pran grenn pou'm kalme doulè ya.
 
 
 
 
 
 
 
How do you feel?
I feel better today.
What is wrong with you?
I have a headache
I have a fever.
I have a cold.
I caught a cold.
My eyes hurt.
She has a toothache.
I had a toothache yesterday.
You have pain in your knees.
His neck hurts.
My kidneys hurt.
I have a stomachache.
I broke my arm.
I cut myself.
Jean burned himself.
I want to see a doctor.
Did you take pills to stop the pain?
Yes, I took pills to stop the pain.