Numbers, Days, Months & Seasons

Numbers, Days, Months & Seasons

Nomn Numbers
 
1 en
2 de
3 twa
4 kat
5 senk
6 sis
7 sèt
8 wit
9 nèf
10 dis
11 onz
12 douz
13 trèz
14 katoz
15 kenz
16 sèz
17 disèt
18 dizwit
19 diznèf
20 ven
21 ventenye
22 vennde
23 venntwa
24 vennkat
25 vennsenk
26 vennsis
27 vennsèt
28 venntwit
29 ventnèf
30 trant
40 karant
50 senkant
60 swasant
70 swasanndis
80 katreven
90 katrevendis
100 san
1000 mill
 
 
Pati nantan Division of Time
 
Maten an This morning
Apre midi a This afternoon
Jodi a Today
Aswèa Tonight
Yesterday
Demen Tomorrow
Yèmaten Yesterday morning
Demen maten Tomorrow morning
Yè swa Last night
Demen swa Tomorrow night
Avanyè The day before yesterday
Apredemen The day after tomorrow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pati nan yon jou Division of the Day
 
Douvanjou Dawn
Langelis Dusk
Solèy leve Sunrise
Solèy kouche Sunsent
Maten Morning
Apremidi Afternoon
Aswè Evening
Midi Noon/Midday
Minwi Midnight
La jounen Day
Lannwit Night
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sèt jou nan yon semèn The seven days of the week
 
Lendi Monday
Madi Tuesday
Mekredi Wednesday
Jedi Thursday
Vandredi Friday
Samdi Saturday
Dimanch Sunday
 
 
 
 
 
 
 
Douz mwa nan yon ane The twelve months of the year
 
Janvye January
Fevriye February
Mas March
Avril April
Me May
Jen June
Jiyè July
Out August
Septanm September
Oktob October
Novanm November
Desanm December
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kat sezon nan yon ane The four seasons of the year
 
Prentan Spring
Ete Summer
Otòn Autumn/Fall
Ivè Winter