Common Words & Phrases

Common Words & Phrases

Bonjou! Good morning!
Bonjou madmwazel. Good morning miss.
Bonjou mesye. Good morning mister.
Bonswa! Good afternoon! Evening!
Alo Hello
M'ale orevwa Goodbye
Komon ou ye?/Ki jan ou ye? How are you?
Byen/N'ap boule! Good!
Byen mèsi, e ou menm? Fine thank you, and you
Trè byen, mesi Very well, thank you
Pa two byen Not too well
Ki jan tout moun yo ye? How is everybody?
Tout moun yo trè byen Everybody is fine
E ki jan fanmi ou yo ye? And how is your family?
Fanmi'm yo byen mesi My family is doing well, thank you
M' byenkontan wè ou I am glad to see you
M'ale, n'a wè pi ta Goodbye, I will see you later
M/Mwen Ou You WiYes
Non No
Mèsi Thanks
Anmwe !Help!
N No, thanks
Souple Please
Merite/Padkwa You'rewelcome
Pa gen pwoblem No problem
Oke OK
Eskeze mwen Excuse me
Mwen regret sa I'm sorry
Sekonsa! That's right!
Anp il A lot
Piti piti A little bit
Tout bagay anform? Is everything OK?
Toupatou Everywhere
Anyen Nothing
Preske Almost
Atansyon! Attention! Watch out!
Prese prese! Hurry!
Rete!Stop!
 
Kounye a Now Pa kounye a Not now
Pi ta Later
Konb en How much?/How many?
Poukisa? Why?
Kote? Where?
Kisa? What?
Kile? When?
Ki moun? Who?
Kijan How?
Kiles? Which?
Eske ou pale Angle/Franse? Do you speak English/French?
Eske ou konpranm Angle? Do you understand English?
M' kompranm Angle? I understand English
Eske gen...? Is/Are there...?
Eske ou gen...? Do you have...?
Eske ou ka ede nou, souple? Can you help us please?
Kote nou ka achte...? Where can we buy...?
Eske ou ka di mwen...? Can you tell me...?
Ki moun ki la? Who is there?
Kisa ou vle? What do you want?
Kisa ou ta vla? What would you like?
Kisa ou ap fe la? What are you doing there?
Kisa sa a ye? What is that?
Sa k'genyen? What's the matter?
Kisa pi nou fe? What must we do?
Eske ou te we...? Have you seen...?
Ki Jan ou rele? What is your name?
M'rele Maria. My name is Maria.
E ou menm, mesye, ki jan ou rele? And you sir, what is
yourname?
Ki kote ke ou rete? Where do you live?
M'rete sou Franklin Avni.I live on Franklin Avenue.
Ki kote ke ou soti? Where did you come from?
Mwen soti an Ozetazini. I come from the United States.
Mwen soti an Ayiti. I come from Haiti.
Kon byen tan ke ou gen Ozetazini? How long have you been
in the United States?
M'gen de Zan, twa mwa a senk I have been in the United
you Ozetazini. States for 2 years, 3 months and 5 days.

Link Slot Gacor