Clothes, Shoes & Toiletries

Clothes, Shoes & Toiletries

Rad ak soulye Clothes and Shoes
 
kostim
kòl
chemiz
patalon
wòb
jipon
jip
kòsaj
levit
swètè/chanday
chemiz denwit
pijama
soulye
chosèt
soutyen
gèn
sentiwon
plantouf
a suit
a tie
a shirt
pants
a dress
a slip
a skirt
a blouse
a jacket
a sweater
a nightgown
pajamas
shoes
socks
a bra
a girdle
a belt
slippers
Twalèt ak kosmetikToiletries
 
bwòs dan
pàt
bwòs cheve
peng
poud
plimo
savon
chanpou
sèvyèt
sèvyet men
zepeng cheve
sechwa
krèm pou bab
razwa
odè
losyon
fa
kreyon souci
toothbrush
toothpaste
hairbrush
comb
powder
powder puff
soap
shampoo
towel
hand towel
hairpin
hair dryer
shaving cream
razor
perfume
cologne
lipstick
eyebrow pencil