Around the House, Kitchen & Food

Around the House, Kitchen & Food

KayHouse
salon
kizin
sal a manje
sel deben
douch
planche
plafon
basen
lavabo
pòt
fenèt
tab
chèz
kabann
matla
lenn, kouvèti
dra
zorye
tèdoreye
televizyon
radio
aparèy
plak
revèy
lanp
the living room
the kitchen
the dining room
the bathroom
the shower
the floor
the ceiling
the bathtub
the sink
the door
the window
the table
tha chair
the bed
the mattress
the blanket
the sheet
the pillow
the pillowcase
the television set
the radio
the record player
the record
the clock
the lamp
Kizin Kitchen
asyèt
kiyè
fouchèt
kouto
kafatyè
teyè
fou
frijidè
miksè
tostè
chodyè
kaswòl
tas e soukoup
boutèy
bokal
the plate, the dish
the spoon
the fork
the knife
the coffee pot
the tea pot
the oven
the refrigerator
the mixer
thetoaster
the pot
the pan
the glass
the cup andsaucer
the bottle
the jar
Manje Food
pen
kafe
te
sel
sik
poulè
ze
pwason
vyann
diri
pwa
piman
pwav
legim
bread
butter
coffee
tea
salt
sugar
chicken
eggs
fish
meat
rice
beans
red pepper
black pepper
vegetables
fwi
zoranj
sitwon
chadèk
fig
pòm
rezen
patat
pòm de tè
lwil
vinèg
mayi
pwa
vyan bèf
vyann kochon
fruit
an orange
a lemon
a grape fruit
a banana
an apple
grapes
sweet potato
potato
oil
vinegar
corn
green peas
beef
pork
Others
manje
bwè
fimen
grangou
swaf
kolasyon
soupe
dejennen
dine
tabak
alkol
siga
sigarèt
dlo
dife
diven
byè
lèt
chokola olè
to eat
to drink
to smoke
to be hungry
to be thirsty
breakfast
supper
lunch
dinner
tobacco
alcohol
cigar
cigarette
water
fire
wine
beer
milk
chocolate milk