Rad ak soulye                                     Clothes and Shoes

kostim
kòl
chemiz
patalon
wòb
jipon
jip
kòsaj
levit
swètè/chanday
chemiz denwit
pijama
soulye
chosèt
soutyen
gèn
sentiwon
plantouf 
a suit
a tie
a shirt
pants
a dress
a slip
a skirt
a blouse
a jacket
a sweater
a nightgown
pajamas
shoes
socks
a bra
a girdle
a belt
slippers
 

Twalèt ak kosmetik                            Toiletries

bwòs dan
pàt
bwòs cheve
peng
poud
plimo
savon
chanpou
sèvyèt
sèvyet men
zepeng cheve
sechwa
krèm pou bab
razwa
odè
losyon
fa
kreyon souci 
toothbrush
toothpaste
hairbrush
comb
powder
powder puff
soap
shampoo
towel
hand towel
hairpin
hair dryer
shaving cream
razor
perfume
cologne
lipstick
eyebrow pencil
                
         >Pronunciations
 
 P.O. Box 123
Berrien Springs, MI 49103
269-471-2629 Office
1-800-704-7611 Toll Free
269-815-5064 Fax

           

© 2016 Orphans International Helpline
A Registered 501(c)(3) Nonprofit Organization
and a Non-Governmental Organization in Haiti