Pati nan ko            Parts of the body                                          

têt                            head
cheve                      hair
fwon                        forehead
zye (je)                    eyes (eye)
souci                       eybrows              
pòpye                      eye lids
nen                          nose
bouch                      mouth
lèv                           lips
dan                          teeth (tooth)
jansiv                      gums
lang                         tongue
figi                           face
zòrèy                       ears
manton                    chin
kou                          neck
zèpol                       shoulders
zèsel (anbabra)       underarms/armpits 
bra                          arms
men                         hands
dwèt                       fingers
zong                       fingernails
lestonmak              stomach
hanch                     hips
kwis                        thighs
jenou                      knees
jam                         legs
talon pye                ankles
pye                         feet (foot)
zotèy                       toes
zong zotèy              toenails
 
pwatrin                   chest
sen/tete/manmel     breast
vant                         belly
kè                            heart
fwa/fresi                  liver 
ren, ògannpipi         kidney
 
 
 

Sante/Kondisyon        Health                                               Nan Lopital                      At the Hospital

sentòm
konsiltasyon
maladi
tèt fè mal
vètij/tèt virè
mal dan
anwe
malzye
tous
grip
vant fè mal
lafièv
symptom
consultation
sickness
headache
dizziness
toothache
sore throat
sore eyes
cough
cold
stomachache
fever
kouche
repoze
indispoze/dekonpoze
reveni
blese
aksidan
doulè
nemoni
laboratwa
piki
grenn
medikaman
to lie down
to rest
to faint
to revive
to cut oneself
accident
pain
pneumonia
laboratory
injection 
pill
medicine 

Fraz                                                                   Sentences                                               

Ki jan ou santi ou?   
M'santi m'pa pli mal jodia.

Ki sa ou genyen?


Tèt mwen ap fe'm mal.
Mwen gen lafièv.
Mwen gen yon rim.
Mwen pran yon rim. 
Je mwen ap fè mwen mal.
Dan li ap fè li mal.
Mwen te gen mal dan, yè.

Jenou ou ap fè ou mal.
Kou li ap fè li mal.
Ren mwen ap fè mwen mal.
Vant mwen ap fè mwen mal.
Mwen kase bra mwen. 
Mwen blese tèt li.
Jan boule tèt li.

Mwen vle wè yon doktè.

Eske ou pran grenn pou kalme doulè ya?
Wi, mwen pran grenn pou'm kalme doulè ya.
 
How do you feel?
I feel better today.
 
What is wrong with you?
 
I have a headache.
I have a fever.
I have a cold.
I caught a cold.
My eyes hurt.
She has a toothache.
I had a toothache yesterday.
 
You have pain in your knees.
His neck hurts.
My kidneys hurt.
I have a stomachache.
I broke my arm. 
I cut myself.
Jean burned himself. 
 
I want to see a doctor.
Did you take pills to stop the pain?
Yes, I took pills to stop the pain. 
 

         >Pronunciations
 
 P.O. Box 123
Berrien Springs, MI 49103
269-471-2629 Office
1-800-704-7611 Toll Free
269-815-5064 Fax

           

© 2016 Orphans International Helpline
A Registered 501(c)(3) Nonprofit Organization
and a Non-Governmental Organization in Haiti