Manm nan yon fanmi      The Family Members                     Neighbors      Vwazen

Papa     Father
Manman     Mother
Mari      Madanm
Gason      Son   
Fi      Daughter
Frè      Brother
Sè      Sister
Tonton      Uncle
Tant      Aunt
Kouzen/Kouzin      Cousin
Neve      Nephew   
Nyès      Niece
Gran papa      Grandfather
Grann      Grandmother      
Bopè      Father-in-law
Belmè      Mother-in-law
Bofis      Son-in-law
Belfi      Daughter-in-law
Ti bebe a      The baby
Ti moun nan      The child
Yon tigason      A boy
Yon tifi      A girl
Ti gason yo      The boys
Ti fi yo      The girls
Yon jenn gason      A young man
Yon jenn fi         A young woman
Gran moun gason      The old man
Gran moun fanm      The old woman
Yon gason      A man
Yon fanm      A woman
Yon zanmi      A friend
 
 
 
 
 
  
         >Pronunciations
 
 
 P.O. Box 123
Berrien Springs, MI 49103
269-471-2629 Office
1-800-704-7611 Toll Free
269-815-5064 Fax

           

© 2016 Orphans International Helpline
A Registered 501(c)(3) Nonprofit Organization
and a Non-Governmental Organization in Haiti