Common Creole Words and Phrases

Bonjou!      Good morning!
Bonjou madmwazel.      Good morning miss.
Bonjou mesye.      Good morning mister.
Bonswa!      Good afternoon!/Evening!
Alo      Hello
M'ale orevwa      Goodbye
Komon ou ye?/Ki jan ou ye?      How are you?
Byen/N'ap boule!      Good!
Byen mèsi, e ou menm?      Fine thank you, and you?
Trè byen, mesi      Very well, thank you
Pa two byen      Not too well
Ki jan tout moun yo ye?      How is everybody?
Tout moun yo trè byen      Everybody is fine
E ki jan fanmi ou yo ye?      And how is your family?
Fanmi'm yo byen mesi      My family is doing well, thank you
M' byen kontan wè ou      I am glad to see you
M'ale, n'a wè pi ta      Goodbye, I will see you later   
 
M/Mwen   I
Ou   You
Wi   Yes
Non   No
Mèsi   Thanks
Anmwe  Help!
Non, mesi   No, thanks  
Souple   Please
Merite/Padkwa   You're welcome
Pa gen pwoblem   No problem
Oke   OK
Eskeze mwen   Excuse me
Mwen regret sa   I'm sorry
Sekonsa!   That's right! 
Piti piti   A little bit
Anpil   A lot
Tout bagay anform?   Is everything OK?
Toupatou   Everywhere
Anyen   Nothing
Preske   Almost
Atansyon!   Attention!/Watch out!
Prese prese!      Hurry!
Rete!      Stop!
 
 
 
 
Kounye a      Now
Pa kounye a
      Not now
Pi ta   Later

Konben      How much?/How many?
Poukisa?      Why?
Kote?      Where?
Kisa?      What?
Kile?      When?
Ki moun?      Who?
Kijan      How?
Kiles?      Which?
 
Eske ou pale Angle/Franse?      Do you speak  English/French?
Eske ou konpranm Angle?      Do you understand English?
M' kompranm Angle?      I understand English
 
Eske gen...?      Is/Are there...?
Eske ou gen...?      Do you have...?
Eske ou ka ede nou, souple?      Can you help us please?
Kote nou ka achte...?      Where can we buy...?
Eske ou ka di mwen...?      Can you tell me...?
Ki moun ki la?      Who is there?
Kisa ou vle?      What do you want?
Kisa ou ta vla?      What would you like?
Kisa ou ap fe la?      What are you doing there?
Kisa sa a ye?      What is that?
Sa k'genyen?      What's the matter?
Kisa pi nou fe?      What must we do?
Eske ou te we...?      Have you seen...?
 
Ki Jan ou rele?      What is your name?
M'rele Maria.      My name is Maria.
E ou menm, mesye, ki jan ou rele?      And you sir, what is
                                                             your name?
 
Ki kote ke ou rete?      Where do you live?
M'rete sou Franklin Avni.      I live on Franklin Avenue.
Ki kote ke ou soti?      Where did you come from?
Mwen soti an Ozetazini.      I come from the United States.
Mwen soti an Ayiti.      I come from Haiti.
Kon byen tan ke ou gen Ozetazini?      How long have you been
                                                              in the United States?
M'gen de Zan, twa mwa a senk     I have been in the United          
you Ozetazini.                               States for 2 years, 3 months
                                                      and 5 days.
 
         >Pronunciations
 
 P.O. Box 123
Berrien Springs, MI 49103
269-471-2629 Office
1-800-704-7611 Toll Free
269-815-5064 Fax

           

© 2013 Orphans International Helpline
A Registered 501(c)(3) Nonprofit Organization
and a Non-Governmental Organization in Haiti